Naše stanoviště

Včelaříme ve volné přírodě

Kolešovice

Začnu tam, kde včelařský rok naše včelstva ukončují. Na naší usedlosti v Kolešovicích. Stanoviště ve višňovém sádku slouží zejména jako zimoviště včelstev. Včelařský rok tu tráví zpravidla jen oddělky. Ty přivážíme prakticky až po skončení řepkové snůšky, a tak nově založeným včelstvům k pastvě slouží převážně naše bylinková zahrádka s levandulemi, saturejkou, yzopem, diviznou, oreganem, mateřídouškou, ostropestřecem, jahodníky, šantou, řepíkem. Bylinky doplňujeme vyséváním svazenky a slunečnice na záhonech. Přímo na zahradě poskytují snůšku maliníky a višně. Poblíž naší zahrady pak včely mohou sbírat nektar na akátech, lípách, javorech i jírovcích. Ve včelařském předjaří mají včely první pastvu na lískách rostoucích v blízkosti naší usedlosti. A v době květu lísek už včelstva rozvážíme na naše včelnice za jarní pastvou.


Přílepská skála

Přírodní památka v místě bývalého pískovcového lomu poblíž chmelařské vesnice Přílepy. Okolí lomu tvoří lesní plochy, pastviny a zemědělské pozemky. Hojně je zde zastoupena vrba a olše, které poskytují první jarní pastvu. Jarní med obsahuje převážně nektar trnky, ovocných stromů a řepky olejné pěstované v menším či větším rozsahu na vzdálenějších polích. Jsou tu obzvláště pěkné porosty akátu nabízející pěknou snůšku v době teplého konce května a začátku června. Na snůšku v červnu mají zajímavý vliv také velké plochy maliníku a ostružiníku, které tvoří hustý podrost smíšených lesů ve členitém terénu. V doletu včel jsou rovněž lípy rostoucí na návsi v Přílepích. Snůška na Přílepské skále končí zpravidla na konci června. Lokalitu si ceníme zvláště kvůli velmi rychlému rozvoji včel, dobré jarní snůšce a když se povede akát, je výtěžnost lokality hodně pěkná. 


Špičák

Bývalý vojenský areál, nacházející se jižně pod vrchem Špičák, východně od Rakovníka, při silnici do Křivoklátu na území Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. Zchátralé muniční sklady tu obklopují velmi rozmanité lesní porosty. Snad kromě kosodřeviny zde rostou všechny tradiční lesní dřeviny Evropy. Součástí smíšených lesů jsou i maliníkové a ostružiníkové buřiny, bylinný podrost a rozmanitá pylotvorná a nektarodárná květena pokrývá paseky a plochy kolem opuštěných objektů. Těžko zde očekávat jednodruhovou snůšku květových medů. Snad kromě roku 2018, kdy zde v době velmi teplého období od května do konce července, kvetl a medoval pajasan žláznatý. Plochy pokryté tímto invazním druhem, nacházející se poblíž stanoviště včel, poskytly mimořádně bohatou snůšku velmi zajímavého a neobvykle aromatického, tekutého a světlého medu. Květové medy ze Špičáku obsahují ponejvíce nektar lípy, javoru, jírovce, maliníku, ostružiníku. Z bylin se zde vyskytuje kyprej, vrbovka, bodlák, divizna aj. V doletu včel jsou také akáty rostoucí na teplých jižních svazích lesního komplexu. Jarní snůška je díky chladnějšímu klimatu slabší, nástup rozvoje včel je tu třeba oproti Přílepské skále pomalejší. Naopak letní snůška bývá velmi dobrá, zvláště pokud jsou příhodné teplotní podmínky pro akát, exotický pajasan nebo pro medovici.


Krásná dolina

Bývalá lesnická osada s hájovnou a rybníky na Krásnodolinském potoce na západním okraji Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. Souvislé lesní plochy tvořené převážně jehličnatými lesy proložené pasekami s pylotvornými a medonosnými bylinami. Zastoupeny jsou také maliníkové a ostružiníkové buřiny. Příznivé podmínky pro rozvoj včel vytváří porosty vrby a olše kolem vodních ploch. Na slušnou jarní snůšku, obsahující převážně med z maliníku, navazuje často velmi pěkná snůška medovicového medu ze smrku, jedle, ale i nepříliš pro včely vhodné medovice z modřínu.


Týřov

Paseka u hranice Národní přírodní rezervace Týřov, poblíž ostrohu se zříceninou stejnojmenného gotického kastelu nad údolím Oupoře. To je naše stanoviště včel v centrální části Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko a poblíž jedné z nejcennějších přírodních lokalit s původními lesy přemyslovského loveckého hvozdu. Velmi atraktivní a botanicky cenné místo. Vlastní stanoviště včel se nachází poblíž mladého lipového háje. Lesní porosty zde tvoří převážně smíšené lesy, proložené pasekami a loukami. Výsledkem jarní i letní snůšky jsou u Týřova převážně smíšené květové medy, s méně pravděpodobným výskytem medovice na konci června a v průběhu července. Snůška tu bývá spíše průměrná, ale med odtud je velmi pěkný. 


Rabasův mlýn

Lokalita se nachází mezi obcemi Lišany, Lužná a Krušovice. Původně jsme sem začali kočovat za řepkou. Když tu však řepka koncem května skončila, začaly včely létat do přilehlého lesa. V něm se nachází hodně rozmanitá květena a divoký podrost pod stromy poskytuje zajímavou pastvu v období června. Vyskytuje se tu hodně hlohu, ostružin, malin. Koncem měsíce června tu snůška pomalu končí, ale ponechávat zde včelstva po řepce se rozhodně vyplatí. Červnový med odtud je velmi pěkný. Nakonec jsme sem začali stěhovat včelstva již v předjaří, protože přímo na stanovišti je bohatá pastva na vrbách, olších, lískách, trnkách se spoustou pylu.  


Lišany

K Lišanům kočujeme za řepkou na pole společnosti Lupofyt s. r. o. Výhodou je, že včelstva můžeme umístit přímo mezi lány řepky a také to, že zde zemědělská společnost pěstuje vícero odrůd řepky, které rozkvétají postupně a pastva je tu dost dlouhá.