Naše stanoviště

Včelaříme ve volné přírodě

Kolešovice

Začnu tam, kde včelařský rok naše včelstva ukončují. Na naší usedlosti v Kolešovicích. Stanoviště ve višňovém sádku slouží jako zimoviště včelstev. Včelařský rok, spíš jen jeho část, tu tráví zpravidla jen včelstva, která potřebuju mít na očích kvůli odchovu matky, plodování a kondici včelstva. Na zimovišti včelstva převěšuji do zimních úlů, provádím přikrmování, ošetření proti varroáze a prohlížím podle potřeby a stavu včelstev. 


Přílepská skála - přírodní památka

Přírodní památka v místě bývalého pískovcového lomu poblíž chmelařské vesnice Přílepy. Okolí lomu tvoří lesní plochy, pastviny a zemědělské pozemky. Hojně je zde zastoupena vrba a olše, které poskytují první jarní pastvu. Jarní med obsahuje převážně nektar trnky, ovocných stromů. Pole s řepkou bývají od stanoviště poměrně vzdáleny. Velmi pěkný med tu bývá z kvetoucích luk, když je zemědělci sekají až po odkvětu. Jsou tu obzvláště pěkné porosty akátu nabízející snůšku jemně aromatického medu v době teplého konce května a začátku června. Na snůšku v červnu mají zajímavý vliv také velké plochy maliníku a ostružiníku, které tvoří hustý podrost smíšených lesů ve členitém terénu.  Ve větší míře se tu vyskytují a většinou i pěkně kvetou hlohy. V doletu včel jsou rovněž lípy rostoucí na návsi v Přílepích. Snůška na Přílepské skále končí zpravidla na konci června. Lokality si cením zvláště kvůli velmi rychlému rozvoji včel, dobré jarní snůšce a když se povede akát, je výtěžnost lokality hodně pěkná, pravidelně nadprůměrná - kolem 50 kg na včelstvo. 


Špičák - CHKO Křivoklátsko, Biosférická rezervace UNESCO

Bývalý vojenský areál, nacházející se jižně pod vrchem Špičák, východně od Rakovníka, při silnici do Křivoklátu na území Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. Zchátralé muniční sklady tu obklopují velmi rozmanité lesní porosty. Snad kromě kosodřeviny zde rostou všechny tradiční lesní dřeviny Evropy. Součástí smíšených lesů jsou i maliníkové a ostružiníkové buřiny, bylinný podrost a rozmanitá pylotvorná a nektarodárná květena pokrývá paseky a plochy kolem opuštěných objektů. Těžko zde očekávat jednodruhovou snůšku květových medů. Snad kromě roku 2018, kdy zde v době velmi teplého období od května do konce července, kvetl a medoval pajasan žláznatý. Plochy pokryté tímto invazním druhem, nacházející se poblíž stanoviště včel, poskytly mimořádně bohatou snůšku velmi zajímavého a neobvykle aromatického, tekutého a světlého medu. Květové medy ze Špičáku obsahují ponejvíce nektar lípy, javoru, jírovce, maliníku, ostružiníku. Z bylin se zde vyskytuje kyprej, vrbovka, bodlák, divizna aj. V doletu včel jsou také akáty rostoucí na teplých jižních svazích lesního komplexu. Jarní snůška je díky chladnějšímu klimatu slabší, nástup rozvoje včel je tu třeba oproti Přílepské skále pomalejší. Naopak letní snůška bývá velmi dobrá, zvláště pokud jsou příhodné teplotní podmínky pro akát, lípu, exotický pajasan nebo pro medovici.


Krásná dolina - CHKO Křivoklátsko, Biosférická rezervace UNESCO

Bývalá lesnická osada s hájovnou a rybníky na Krásnodolinském potoce na západním okraji Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. Souvislé lesní plochy tvořené převážně jehličnatými lesy proložené pasekami s pylotvornými a medonosnými bylinami. Zastoupeny jsou také maliníkové a ostružiníkové buřiny. Příznivé podmínky pro rozvoj včel vytváří porosty vrby a olše kolem vodních ploch. Na slušnou jarní snůšku, obsahující převážně med z maliníku, navazuje často velmi pěkná snůška medovicového medu ze smrku, jedle, ale i nepříliš pro včely vhodné medovice z modřínu (takzvaný melecitózní - cementový med). 


Týřov - CHKO Křivoklátsko, Biosférická rezervace UNESCO

Paseka u hranice Národní přírodní rezervace Týřov, poblíž ostrohu se zříceninou stejnojmenného gotického kastelu nad údolím Oupoře. To je naše stanoviště včel v centrální části Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko a poblíž jedné z nejcennějších přírodních lokalit s původními lesy přemyslovského loveckého hvozdu. Velmi atraktivní a botanicky cenné místo. Vlastní stanoviště včel se nachází poblíž mladého lipového háje. Lesní porosty zde tvoří převážně smíšené lesy, proložené pasekami a loukami. Výsledkem spíše jen letní snůšky jsou u Týřova převážně smíšené květové medy, s méně pravděpodobným výskytem medovice na konci června a v průběhu července. Snůška tu bývá proměnlivá, podle klimatických podmínek, ale med odtud je velmi pěkný a zákazníky vysoce hodnocený.


Rabasův mlýn

Lokalita se nachází mezi obcemi Lišany, Lužná a Krušovice. Původně jsme sem začali kočovat za řepkou. Když tu však řepka koncem května skončila, začaly včely létat do přilehlého lesa. V něm se nachází hodně rozmanitá květena a divoký podrost pod stromy poskytuje zajímavou pastvu v období června. Vyskytuje se tu hodně hlohu, ostružin, malin. Koncem měsíce června tu snůška pomalu končí, ale ponechávat zde včelstva po řepce se rozhodně vyplatí. Červnový med odtud je velmi pěkný. Nakonec jsem na toto stanoviště začal stěhovat včelstva již v předjaří, protože přímo na stanovišti je bohatá pastva na vrbách, olších, lískách, trnkách se spoustou pylu. Včelstva se tu velmi pěkně a rychle rozvíjí do síly. Snůška tu bývá pravidelně velmi pěkná, do 50 kg na včelstvo.